+

آبیاری در زراعت زعفران

به طور سنتي آبياري مزارع زعفران محدود به چهار آبياري مي باشد، اما در فاصله ماههاي مهر و ارديبهشت نياز آبي زعفران مانند هر گياه ديگر بايد تامين گردد. طول دوره هاي رشد اوليه، توسعه، مياني و نهايي زعفران به ترتيب 105،55،30و 30روز بوده و ضرايب گياهي در اين مراحل4/0./. ،85./.و 55./. برآورده شده است. بهترين زمان براي آبياري اول با توجه به دماي هوا در خراسان 15 مهر مي باشد. دور آبياري 15 دور نيز مناسب ترين دور آبياري گزارش شده است. آزمايشات نشان داده است كه يك آبياري در مرداد ماه مي تواند باعث افزايش عملكرد زعفران گردد؛ هر چند تا حصول نتايج موكد ديگر به دليل افزايش بيماري قارچي در زعفران؛ اين آبياري قابل توصيه نمي باشد.

نوشتن دیدگاه