+

Archive forراهبردهای پژوهشی زرشک

راهبردهای پژوهشی زرشک

با وجود سابقه چند قرن پرورش زرشك بي دانه در كشور ما، هنوز توليد و فرآوري اين درختچه از علوم جديد بهره چنداني نبرده است. جهش قابل توجهي كه در عملكرد اكثر محصولات زراعي و باغي در نيمه دوم قرن بيستم اتفاق افتاد در مورد زرشك مصداق نداشته است. چنين وضعيتي قدرت و رقابت اقتصادي زرشك بي دانه را با گياهان زراعي و ساير محصولات باغي منطقه هاي ديگر كاهش مي دهد. لذا نگرش علمي به توليد و فرآوري زرشك و پژوهش در مورد نيازهاي اكولوژيكي و زراعي آن امري اجتناب ناپذير مي باشد.

دیدگاه‌ها