+

Archive forژنتیک و به‏نژادی زرشک

ژنتیک و به‏ نژادی زرشک

برخلاف نقش بسيار ارزنده اصلاح نباتات در توليد ارقام پر محصول و با كيفيت بالاي گياهان باغي، در مورد زرشك بي دانه هيچگونه رقم و يا توده شناخته شده اي معرفي نگرديده است، حتي در مورد تعداد دسته كروموزوم‏هاي زرشك بي دانه، اطلاع دقيقي در دست نيست. در جنس زرشك تلاقي‏هاي بين گونه‏اي متداول است و احتمال به وجود آمدن زرشك بي دانه از تلاقي طبيعي بين زرشكهاي دانه دار وجود دارد، حتي زرشك و ماهونيا نيز از نظر تعداد و اندازه كروموزوم يكسانند و مي توانند با هم تلاقي نمايند. خوشبختانه تنوع فراواني در زرشك‏هاي ايران وجود دارد و اين تنوع مي تواند به خوبي به روشهاي اصلاح نباتات پاسخ دهد. اهداف به نژادي در زرشك بي دانه مي تواند شامل حذف و يا كاهش طول خارها، انتخاب حبه‏هاي درشت‏تر، افزايش ضخامت پوست ميوه، كاهش تناوب باردهي، حذف يا كاهش پا جوش دهي و توليد گياهان يك تنه اي، افزايش مقاومت به تنشهاي محيطي و بهبود خصوصيات كيفي ميوه باشد. در زرشك امكان استفاده از كشت بافت در زمينه ريشه‏‏زايي و شاخه‏زايي وجود دارد. در پروژه شناسايي و حفظ ذخاير ژنيتيكي زرشك، نمونه‏هايي با خصوصيات مطلوب كيفي به دست آمده است كه مي تواند در پروژه هاي اصلاحي زرشك بي‏دانه مورد استفاده قرار گيرد.

دیدگاه‌ها