+

Archive forاکوفیزیولوژی زرشک

اکوفیزیولوژی زرشک

هر چند توليد زرشك بي دانه به ايران محدود شده است، ولي انواع دانه دار آن به صورت خودرو در بسياري از نقاط دنيا پراكنده است كه نشانگر توقع كم اكولوژيكي اين درختچه است. استقرار زرشك بي دانه در جنوب خراسان كه داراي آب و هواي خشك و تابستان‏هاي گرم است نيز نشانگر مقاومت گياه به شرايط نامساعد محيطي است. اكثر زرشكهاي دانه‏دار و نوع بي دانه در ارتفاعات بالاتر از 1000 متر از سطح دريا بهتر رشد مي كنند. دوره رويشي زرشك بي دانه 235-220 روز در هر سال به طول مي انجامد. هر چند در مورد نيازهاي دمايي زرشك بي دانه  اطلاعات مستندي در دست نيست، ولي بر اساس شواهد موجود شروع رشد آن در دماي روزانه 18-15 درجه، و شروع ركود زمستاني آن در 11-7 درجه سانتيگراد صورت مي گيرد. نيازهاي تشعشعي گياه اندازه گيري نشده است؛ ولي وجود شرايط آفتابي و جريان هواي خوب براي زرشك بي دانه ضروري است. زرشك داراي مقاومت خوبي در مقابل باد مي باشد. و حتي به عنوان حصار و باد شكن در مزارع و باغات مورد استفاده قرار مي گيرد؛ ولي وزش بادهاي گرم كويري در هنگام گل دهي، ميزان توليد و كيفيت ميوه آبياري مرتب دارد و معمولاً درختچه‏هاي بالغ در جنوب خراسان هر15-12 روز يك بار آبياري مي شوند، ولي در شرايط محدوديت آب، قدرت زنده ماندن را دارند، هرچند محصول قابل توجهي توليد نمي كنند. زرشك خاك‏هاي نسبتاً سبك لومي- شني با زهكش خوب در مناطق كوهپايه اي را ترجيح مي دهد.

دیدگاه‌ها