+

Archive forگیاه شناسی زرشک

گیاه شناسی زرشک

زرشك متعلق به خانواده زرشك از راسته آلالگان و تقريباً يكي از ابتدايي‏‏‏ترين گياهان گل‏د‏ار نهان‏دانه است. با وجودي كه گونه‏هاي مختلف آن گياه در مناطق مختلف جهان پراكنده اند، ولي تحقيقات مربوط به تاكسونومي زرشك اختلافات فاحشي را در بين گونه هاي قاره قديم و جديد نشان مي دهد. به نظر مي رسد جدايي‏هاي جغرافيايي موجب اين تغييرات شده اند. در مناطقي كه امكان تلقيح بين گونه‏ها و بين واريته‏ها وجود دارد؛ شناحت جايگاه هرگونه، با اشكال مواجه است. اين گياه در ايران بويژه در خراسان از جنبه‏هاي تغذيه اي و دارويي حائز اهميت بوده و براي كشور ارزآور است.

دیدگاه‌ها