+

Archive forاهمیت و پیشینه تاریخی زرشک

اهمیت و پیشینه تاریخی زرشک

زرشك در مناطق مختلف ايران داراي نام‏‏هاي محلي زيادي است. در كشور ما انواع زرشك بويژه نوع بي دانه آن از بعد اقتصادي – اجتماعي و زيست محيطي داراي اهميتند. انواع دانه‏‏دار آن با پراكنش و سيعي كه در سطح كشور دارند و به دليل مصارف غذايي در خوراك‏هاي محلي، استفاده از بخش‏هاي مختلف گياه در تهيه داروهاي سنتي، اهميت دارند. اين درختچه مقاوم و سازگار به عنوان يكي از اجزاي پوشش سبز طبيعي، نقش مهمي را نيز در حفاظت خاك و جلوگيري از فرسايش آن در مناطق كوهستاني كشور بازي مي كند. كشت و پرورش زرشك بي‏دانه در جنوب خراسان بيش از 200 سال قدمت دارد.

در حال حاضر اين درختچه با حدود 6000 هكتار سطح زير كشت و متوسط توليد 5500 تن محصول خشك و ارزش كل توليدي در حدود 55/000/000/000 ريال در سال، به عنوان مخصول غالب باغي در منطقه جنوب خراسان مطرح بوده و نقش برجسته آن در ايجاد اشتغال، جلوگيري از مهاجرت و در مجموع اقتصاد منطقه چشمگير است. بررسي تغييرات سطح زير كشت و توليد اين محصول طي دو دهه اخير، بيانگر روند رو به رشد آن است. برخلاف افزايش سطح زير كشت زرشك، عملكرد آن طي دو دهه اخير افزايش نيافته است. اين درختچه در مناطق پرورش خود نقش موثري در اقتصاد خانواده توليد كنندگان زرشك دارد و از نظر اشتغال زايي نيز بخش قابل توجهي از نيروي كار منطقه را به خود اختصاص مي دهد. با توجه به تنوع و پراكنش گسترده گونه هاي زرشك در كشور ما و اختصاص محصول زرشك بي‏دانه به ايران، شايسته است سرمايه گذاري بيشتري در زمينه تحقيق بر روي اين گياه ارزشمند بومي صورت پذيرد.

دیدگاه‌ها