+

Archive forاقتصاد تولید و بازاریابی زرشک بی‏دانه

اقتصاد تولید و بازاریابی زرشک بی‏دانه

زرشك از جمله محصولات منحصر به فردي است كه در جنوب خراسان كشت گسترده اي داشته واز بعد اقتصادي، در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال زايي نقش حياتي و بسزايي در جنوب خراسان براي دو شهرستان قاين و بيرجند دارد. سطح زير كشت و توليد در دو دهه گذشته، افزايش قابل توجهي يافته است، اما بازاريابي سنتي و مصرف محدود آن در داخل و خارج ازكشور همچنين عدم وجود امكانات فرآوري و صنعتي اين محصول موجب گرديده تا در زمينه توسعه بازار رساني داخلي و خارجي با موانعي روبرو باشد. به طوري كه نوسانات قيمتي و عدم وجود صادرات قابل ملاحظه، از ويژگي‏هاي بارز بازرگاني اين محصول است. اما در صورت توسعه بازار و سرمايه‏گذاري مناسب با وجود ظرفيت كافي براي توسعه كشت انتظار مي رود سطح زير كشت و توليد اين محصول گسترش يابد و روند رشد و گسترش آن به ساير شهرستان‏هاي جنوبي خراسان نيز تسريع گرديد. خصوصيات اجتماعي – اقتصادي مناطق كشت نشان مي دهد كه در برخي از مناطق، تنها محصول توليدي كشاورز زرشك بوده و درآمد خانوارهاي بسياري، تنها از اقتصاد تك محصولي زرشك تامين مي گردد. اين در حالي است كه اكثر قطعات بهره برداري، كمتر از نيم هكتار است و درصد بالايي از زرشك كاران بي سوادند يا از سطح سواد پاييني برخوردارند. ميانگين سني آنان نيز بالاست و اين امر ورود فن آوري جديد، آموزش و ترويج را با مشكلات همراه مي سازد. با توجه به آن كه نقش دولت و تعاوني‏هاي توليد و بازار رساني در رابطه با زرشك ضعيف است حمايت اين ارگانها مي تواند در افزايش كارايي بازار، قدرت بازاريابي كشاورزان، توسعه صادرات و سرمايه گذاري براي فرآوري اين محصول يسیار مفيد باشد. هزينه‏هاي احداث باغ و نگهداري آن و همچنين هزينه‏هاي داشت و برداشت در سال زراعي 81-80 رقم قابل ملاحظه اي را تشكيل مي دهد و حاكي از آن است كه سهم بالايي از هزينه‏ها مربوط به نيروي كار بوده كه ارزش افزوده ايجاد شده از اين عمل مي تواند  اثر مهمي در افزايش درآمد باغداران داشته باشد و موجب تثبيت و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد گردد. از اين رو همگام با توسعه بازار و صادرات با توجه به شرايط منطقه و ويژگي نياز آبي كم اين محصول نسبت به ساير محصولات توسعه كشت آن به عنوان محصول منحصر به فرد كشور و استان توصيه مي‏گردد.

دیدگاه‌ها