+

Archive forآبیاری در زراعت زیره سبز

آبیاری در زراعت زیره سبز

به طور خلاصه زیره سبز گیاهی است که مقاومت آن به خشکی زیاد بوده و با توجه به این که دوره‏ی رشد آن منطبق بر بارشهای زمستانه و بهاره می باشد، نیاز به آبیاری آن نمی‏باشد اما در صورتی که دورهای خشکی طولانی بوده و امکان سبز کردن آن وجود نداشته باشد انجام آبیاری‏های تکمیلی می‏تواند موثر باشد. از نظر نیاز آبیاری پتانسیل ضرایب گیاهی آن در مراحل اولیه، میانی وانتهای رشد به ترتیب0/34، 0/74 ،0/43 می‏باشد که با 3350 متر مکعب در هکتارآب مورد نیاز آن تامین می‏گردد. اما از آن جایی که در زراعت زیره سبز محصول دانه مورد نظر می‏باشد، آبیاری کامل باعث از بین رفتن گل آذین‏ها در اثر بیماری های قارچی وکاهش وزن دانه می‏گردد.

دیدگاه‌ها