+

Archive forژنتیک، اصلاح و کشت این ویترو در زیره سبز

ژنتیک، اصلاح و کشت این ویترو در زیره سبز

تعداد کروموزمها زیره سبز 14=2n است. در مورد برخی از صفات زیره سبز از جمله عملکرد و تعداد روز تا رسیدگی تنوع وجود دارد. در ایران هنوز رقم اصلاح شده ای برای زیره سبز معرفی نگردیده است،  ولی طرح‏‏هایی در این زمینه در دست اجرا است ونیازمند آزمایشات تکمیلی و منطقه ای می باشد. تلاش‏هایی در جهت اصلاح زیره سبز از طریق پرتو دهی و همچنین کاشت در محیط کشت این ویترو انجام شده است. هر چند پرتو دهی عملکرد دانه زیره سبز را افزایش نداد ولی بخش‏های مختلف زیره سبز به عنوان منبع ریز نمونه باززایی شده اند وبهترین پاسخ جهت باززایی شاخساره‏های نابجا در زیره سبز از میانگره های ساقه حاصل شد. ریز نمونه های هپیوکوتیل وبرگ نیز رشد مناسبی را نشان دادند. تحقیقات انجام گرفته در زمینه ژنتیک واصلاح زیره سبز بسیار محدود است.

اما نیازهای تحقیقاتی در برخی زمینه ها از جمله در مورد سازگاری این محصول به اقلیم‏های مختلف و اصلاح ارقام مختص آن اقلیمها، بررسی ژنتیکی عوامل بیماری‏زا و اثرات متقابل آن با میزبان و دستیابی به ارقام مقاوم به بیماری‏های زیره سبز( با توجه به این که در کشت متراکم بیماری‏ها مهمترین تهدید این محصول به شمار می روند) اصلاح برای حصول به ارقام متحمل به تنشهای غیر زنده از قبیل سرما، خشکی وبافت‏های نامناسب خاک وهمچنین امکان طراحی دستگاه‏های مناسب کاشت وبرداشت مکانیزه مملوس‏تر به نظر می‏رسد.

دیدگاه‌ها