+

Archive forجنبه‏های اقتصادی زیره سبز

جنبه‏ های اقتصادی زیره سبز

زیره سبز از جمله محصولاتی است که ایران سهم زیادی از تولید و صادرات جانی آن را دراختیار دارد، به طوری‏ که بین 20 تا 40 درصد از تولید جهانی این محصول متعلق به ایران است. سطح زیر کشت وتولید این محصول در سالهای اخیر از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده به طوری که دامنه کشت آن از استان‏‏های عمده تولید کننده آن به سایر مناطق نیز توسعه یافته است. استان خراسان عمده ترین منطقه تولید این محصول در سطح کشور است وتولید آن در خراسان سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.عملیات بازاررسانی محصول در بازارهای سنتی داخلی انجام می‏شود. با توجه به آنکه سهم بالایی از محصول برای صادرات تولید می‏گردد، لذا فرآوری اندکی بر روی محصول انجام می‏گیرد. صادرات محصول در سال‏های مختلف با نوساناتی همراه بوده که این تغییرات با نوسانات شدید در قیمت محصول در برخی سال‏ها همراه است.

وجود برخی محدودیتها ومسائل موجب عدم ثبات ورشد مداوم صادرات زیره سبز شده  است.

زیره سبز به کشورهای بسیاری صادر گردیده است اما در سالهای اخیر کشورهای امارت متحده عربی، پاکستان، ژاپن، آلمان و هلند خریداران عمده زیره سبز ایران بوده اند و در این میان کشورهای امارات متحده عربی و پاکستان سهم عمده زیره سبز ایران را به خود اختصاص داده‏اند. با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و سابقه نسبتا طولانی حضور ایران در عرصه صادرات، چشم انداز مناسبی برای برای حضور گستردهتر ایران در بازارهای

صادراتی وجود دارد. اما صادرات این محصول _علی رغم برخورداری از کیفیتی مناسب – از فقدان استراتژی مناسب رنج می برد که برنامه ریزی و سیاست‏گذاری مناسب در این زمینه برای بهبود وضعیت بازاررسانی این محصول در سطح داخل وخارج احساس می‏گردد.

دیدگاه‌ها