+

Archive forبیماری‏ها، آفات و علف‏های هرز زیره سبز

بیماری‏ها، آفات و علف‏های هرز زیره سبز

در حال حاضر زیره سبز یکی از گیاهان حساس به بیماری قارچی میباشد. بیماری بوته میری زیره سبز که قارچ عامل ایجاد کننده آن قارچ Fusarium oxysporum می باشد در اکثر مناطق زیره کاری کشور ما و هندوستان شایع است. برگ گیاهان آلوده تغییر رنگ داده وزرد می‏شود، سیستم آوندی نیز تغییررنگ داده و به رنگ قهوه ای در می آید. عامل بیماری خاکزی بوده و به راحتی توسط بذر نیز منتقل می‏شود و در نتیجه عامل بیماری می تواند در خاک به صورت کلامیدوسپور و یا هیف در بذر زمستان گذرانی کند. راهای مبارزه با این بیماری متکی بر پیشگیری می‏باشد و توصیه‏هایی ازقبیل تلاش در جهت معرفی ارقام مقاوم، عدم کاشت متوالی زیره سبز در یک زمین،  سوزاندن بقایای محصول،  حذف وسوزاندن بوته های آلوده وضدعفونی بذر با سموم سیستمیک باعث کاهش میزان خسارت بیماری می‏شود. بیماری سوختگی زیره سبز نیز تقریبا در تمام مناطق تولید کننده زیره سبز شایع است. علائم بیماری با ظهور لکه های نکروتیک شروع و با مرگ گیاه خاتمه می یابد و معمولا در اوایل فصل بهار در روزهای ابری ورطوبت نسبی بالا گسترش می یابد. زیره سبز بعد از مرحله گل دهی به این قارچ حساس می شود و این حساسیت تا مرحله برداشت ادامه می یابد. پاتوژن در خاک یا بقایای گیاهی زنده می‏ماند وعامل بروز مجدد بیماری در میزبان است و نه تنها در سطح بذر باقی می‏ماند، بلکه به داخل بذر نفوذ می کند برای کنترل خسارت این بیماری نیز تلاش در جهت تولید ارقام مقاوم، ضد عفونی بذر قبل از کاشت با قارچ‏ کش‏های مناسب و محلول‏پاشی بوته‏های آلوده با قارچ‏ کش توصیه می گردد. تلاش‏های گسترده ای در مورد شناسایی علف کش مناسب زیره سبز انجام گرفته است ولی به دلیل شرایط جغرافیایی متفاوت در مناطق کاشت و همچنین نوع خاک وتنوع فراوان در علفهای هرز، علف‏ کش ثابتی معرفی نگردیده است.              تعدادی از علف‏‏ کش‏ها به زیره سبز نیز خسارت وارد می‏نمایند لذا ضمن توصیه بررسی‏های بیشتر در مورد علف کش مناسب زیره سبز به طور کلی می توان اینگونه نتیجه گرفت که :

1_ علف کشهای دی نیتر وانیلینی، مانند اتال فلورالین، تریفلورالین، بازالین می‏توانند به صورت مخلوط با خاک، قبل از کاشت مورد توجه قرار گیرد.

2- علف کش هایی مانند اگزادیازون، پرومترین، ،سیمازین، پندی متالین، ایزوپرتوران، اکسی فلوروفن، بن تیو کارب قبل از کاشت یا قبل از سبز شدن مورد آزمایش قرار گیرند.

3-علف کشهایی مانند لینوران(افالان)،  وعلف کشهای خانواده ممانعت کننده استیل کوانزیم A کربوکسیلاز (Accase) مانند ستوکسیدیم به صورت بعداز کاشت استفاده شوند. البته بایستی در تمام موارد بویژه در مورد اخیر (Accase) به شکل مقاومت علف‏های هرز به علف کش‏ها توجه داشت.

دیدگاه‌ها